Zdenek’s Oyster Bar
Malá Štupartská 636/5, 110 00 Staré Město, Czech Republic
+420 725 946 250
Základní informace o ochraně osobních údajů
V souladu se Všeobecnými předpisy o ochraně osobních údajů je zúčastněná strana informována o:
Odpovědný Fruits de Mer s.r.o.(Vidět víc)
Účely Pozornost žádostí uživatelů o rezervace.
Zahrnutí do agendy kontaktů.
Poskytování služeb a řízení obchodního vztahu.
(Vidět víc)
Legitimace Souhlas zúčastněné strany. (Vidět víc)
Realizace smlouvy, ve které je zúčastněná strana stranou.
Léčení je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti vztahující se na osobu odpovědnou za léčbu.
Úlohy Přenosy údajů lze provádět pro statistické účely. (Vidět víc)
Práva Přístup, oprava a odstranění dat, vyžádání jejich přenositelnosti, nesouhlas se zpracováním a vyžádání jeho omezení. (Vidět víc)

KTERÝ JE ODPOVĚDNÝ ZA ZAJIŠTĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?
Identita: Fruits de Mer s.r.o. CIF: 248 04 649
Poštovní adresa: Národní 417/35, Staré Město, 110 00, Praha, , REPÚBLICA CHECA Telefonní číslo: +420 725 946 250
Email: reservations@oysterbar.cz
Web: http://oysterbar.cz/
Delegát ochrany údajů:
Delegovaný kontakt na ochranu údajů:

Manažer léčby: RESTAURANT BOOKING & DISTRIBUTION SERVICES,S.L.
Delegát ochrany údajů: Victor Antonio López Pérez.
Kontakt delegáta pro ochranu údajů: dpo@lbo-abogados.com

PROČ ÚČEL ZPRACUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Pozornost žádostí uživatelů o rezervace.
Zahrnutí do agendy kontaktů.
Poskytování služeb a řízení obchodního vztahu.
JAK DLOUHODNĚ UCHOVÁME VAŠE ÚDAJE?
Poskytnuté osobní údaje budou uchovány, dokud nebude jejich vymazání požadováno, nebo dokud neodpovídají účelu, pro který byly shromážděny.

LEGITIMACE
Legitimitou zpracování vašich údajů je souhlas zejména, aniž jsou dotčeny ty další legitimační základny uvažované v nařízeních, které by mohly být použitelné, a to tyto:
a) Zacházení je nezbytné pro uzavření smlouvy, ve které je zúčastněná strana stranou, nebo pro žádost na žádost těchto předsmluvních opatření.
b) Léčení je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti vztahující se na osobu odpovědnou za léčbu.
c) Léčení je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů zúčastněné strany nebo jiné fyzické osoby.
d) Léčení je nezbytné pro splnění mise prováděné ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené osobě odpovědné za léčbu.

JAKÉ PŘÍJEMCI BUDOU VAŠE ÚDAJE KOMUNIKOVÁNY?
Přenosy údajů lze provádět pro statistické účely.

CO JSOU VAŠE PRÁVA?
Každý má právo získat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se jich týkají, či nikoli.
Zainteresované osoby mají právo přístupu ke svým osobním údajům a získat kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, je aktualizovat a požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o výmaz, pokud mimo jiné údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.
Za určitých okolností stanovených v článku 18 GDPR mohou zúčastněné strany požádat o omezení zpracování svých údajů. V takovém případě je uchováme pouze pro účely uplatnění nebo ochrany nároků.
V důsledku uplatnění práva na výmaz nebo na nesouhlas se zpracováním osobních údajů v online prostředí mají zúčastněné strany právo být zapomenuté podle judikatury Soudního dvora EU.
Zúčastněné strany mohou proti zpracování svých údajů pro účely marketingu, včetně profilování, vznést námitky.
JAK MŮŽE PRÁVA VYKONÁVAT?
- Dopisem adresovaným: Národní 417/35, Staré Město, 110 00, Praha, , REPÚBLICA CHECA.
- E-mailem adresovaným na: reservations@oysterbar.cz
CO CESTY CLAIM EXISTUJÍ?
Pokud se domníváte, že vaše práva nebyla řádně vyřešena, máte právo podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů, jejíž kontaktní údaje jsou:
Telefony: 901 100 099/912 663 517
Poštovní adresa: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Elektronické velitelství: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Webové stránky: www.agpd.es
CO KATEGORIE ÚDAJŮ MŮŽE REŠTAURACÍ PÉČE?
Restaurace bude zpracovávat údaje, které nám poskytnete, a mohou to být data zvláštních nebo citlivých kategorií.
-Identifikační údaje
-Reálná data podle preferencí a spokojenosti
-Údaje týkající se zdraví