Quinta Justa
Passeig Barcelona, 7, 17800 Olot, Girona
+34972271209
Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'interessat del següent:
Responsable XICOL SC(Veure més)
Finalitats L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris sobre reserves.
La inclusió a l'agenda de contactes.
Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal.
(Veure més)
Legitimació Consentiment de l'interessat. (Veure més)
Execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.
El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Cessions Es podran realitzar cessions de dades per a fins estadístics. (Veure més)
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, sol·licitar la portabilitat dels mateixos, oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació d'aquest. (Veure més)


info1

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?
Identitat: XICOL SC CIF: J55105258
Adreça postal: PASSEIG DE BARCELONA, 7, 17800, Olot, Girona, ES Telèfon: +34972271209
Correu electrònic: info@laquintajusta.cat
Pàgina web: https://www.laquintajusta.cat/
Delegat de protecció de dades:
Contacte Delegat de Protecció de Dades:
 
Encarregat de l'tractament: RESTAURANT BOOKING & DISTRIBUTION SERVICES,S.L.
Delegat de protecció de dadas: Victor Antonio López Pérez.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@lbo-abogados.com


info2

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?
L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris sobre reserves
La inclusió en l'agenda de contactes.
La prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió dels mateixos, o bé fins quan no s'ajustin a la finalitat per la qual van ser recollides.


info3

LEGITIMACIÓ
La legitimació de l'tractament de les seves dades és el consentiment principalment, sense perjudici d'aquelles altres bases de legitimació previstes en la normativa i que podrien resultar d'aplicació, sent aquests els següents:
a) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
b) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable de l'tractament.
c) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de la persona interessada o d'una altra persona física.
d) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable de l'tractament.


info4

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?
Es podran realitzar cessions de dades amb fins estadístics.


info5

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si tractem dades personals que el concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals ia obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Com a conseqüència de l'aplicació de el dret a la supressió o oposició a l'tractament de dades personals en l'entorn on-line els interessats tenen el dret a l'oblit segons la jurisprudència que el Tribunal de Justícia de la UE.
Els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades amb fins de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils.
COM PODEN EXERCIR ELS DRETS?
- Mitjançant un escrit dirigit a: PASSEIG DE BARCELONA, 7, 17800, Olot, Girona, ES.
- Mitjançant correu electrònic dirigit a: info@laquintajusta.cat
QUÈ VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte són:
Telèfons: 901 100 099/912 663 517
Direcció postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Pàgina web: www.agpd.es
QUÈ CATEGORIES DE DADES POT TRACTAR EL RESTAURANT?
El restaurant tractarà les dades que ens subministri, podent ser dades de categories especials o sensibles.
-Dades de caràcter identificatiu
-Dades realtivos a les preferències i satisfacció
-Dades relatives a la salut