Restaurant: Roc De Les Bruixes
AD100 Canillo, Andorra
+376 604714
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES RELATIVA A LA RESERVA PER UN RESTAURANT GESTIONAT PER ENSISA

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant aquest formulari serà tractada per ESPORTS DE NEU SOLDEU-INCLES, S.A. (en endavant, ENSISA), en qualitat de responsable del tractament. ENSISA està domiciliada a la Carretera General, s/n (edifici d’ENSISA), AD100 el Tarter (Principat d’Andorra), està inscrita en el Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 5009, en el Registre de Comerç amb el número 906009-A i el seu número de registre tributari és S-700159-E.

b) Representant del responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè pertany a la Unió Europea, l’informem que el nostre representant a la UE és la societat COMPLIANCE GAP MITIGATION, domiciliada a c/Ferraz 28, 2º Esq. 28008 Madrid, (Espanya), amb codi d’identificació fiscal número B-88402227.Vostè pot contactar amb el nostre representant a la Unió Europea mitjançant el número de telèfon (+34) 917589441 i/o (+34) 915482701 i l’adreça de correu electrònic ENSISA@compliancegapmitigation.com

c) Delegat de protecció de dades: ENSISA l’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades, vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades l’adreça de correu electrònic dpd@soldeu.ad.

2.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i tercers:

En cas que, per poder procedir a la seva sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a ENSISA que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. 

3.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

3.1.- ENSISA recollirà i tractarà les seves dades personals amb les següents finalitats:

a) Gestionar la seva reserva al restaurant gestionat per ENSISA que vostè prèviament hagi seleccionat, així com la prestació dels serveis relacionats amb aquesta reserva. En cas de no facilitar les dades personals requerides per la reserva, com, per exemple, el seu nom i cognoms, vostè no podria reservar el restaurant prèviament seleccionat. Per altra banda, vostè pot negar-se a facilitar les dades relatives a la seva salut -dades relatives a al·lèrgies alimentàries i/o intoleràncies- requerides per ENSISA, en aquest cas ENSISA no es fa responsable de les conseqüències que poden derivar-se de la seva omissió a l’hora de facilitar aquestes dades. 

La base jurídica d’aquesta finalitat de tractament serà l’execució del contracte i/o l’aplicació de la mesura precontractual corresponent. Així mateix, la base jurídica d’aquesta finalitat de tractament relativa a les dades sobre la seva salut recollides per ENSISA serà el consentiment explícit que vostè haurà manifestat en aquest formulari.  

ENSISA conservarà les seves dades personals fins que finalitzi el servei de restauració reservat.  Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin  en prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat, de conformitat amb la legislació aplicable.

b) Enviar-li comunicacions comercials relatives a la oferta de restauració d’ENSISA mitjançant correu electrònic i missatgeria mòbil (SMS). El subministrament de les seves dades personals mitjançant el formulari que ENSISA posa a la seva disposició és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-se les dades personals requerides, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud d’enviament de comunicacions comercials.  

La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que vostè haurà manifestat al facilitar les seves dades mitjançant el formulari que ENSISA posa a la seva disposició a l’efecte i seleccionar la casella corresponent. Aquest consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, aquesta retirada faria impossible enviar les comunicacions comercials abans referides. 

ENSISA conservarà aquestes dades personals indefinidament, llevat que (1) vostè es doni de baixa mitjançant el procediment que ENSISA posa a la seva disposició al peu de qualsevol de les comunicacions comercials rebudes al seu correu electrònic o telèfon mòbil. 

3.2.- Si les seves dades personals s’utilitzen per a diferents finalitats que obliguin a ENSISA a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs d’entre els terminis aplicables.

4.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

En cas que, per a  aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris: 

a) Proveïdores de serveis d’ENSISA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’ENSISA i de conformitat amb aquesta informació addicional i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b) Tercers que no tinguin relació amb ENSISA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau,  la seguretat o els problemes tècnics; i,

c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

ENSISA no realitza transferències Internacionales de dades personals de conformitat amb l’establert pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (en endavant, “RGPD”).

5.- Drets en relació amb les seves dades personals: 

En compliment de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, ENSISA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpd@soldeu.ad a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, vostè també podrà exercir els següents drets:

  • dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat dels dades, dret a oposar-se al tractament;

  • en aquells casos en que el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i

  • dret a interposar una reclamació front una autoritat de control de l’àmbit de la Unión Europea en matèria de protecció de dades; 

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpd@soldeu.ad , a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6.- Seguretat: 

ENSISA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal uso, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat. 

7.- Canvis en la Informació Addicional

Aquesta Informació Addicional està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment.

Darrera actualització el 20 de Febrer 2020